Theses 

Odměňování a zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti – Bc. Anita Toronicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anita Toronicová

Diplomová práce

Odměňování a zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti

Remuneration and employee benefits in the choosen company

Anotace: Předmětem diplomové práce je oblast odměňování a zaměstnaneckých výhod v České spořitelně, a.s. V práci definuji řízení lidských zdrojů, personální činnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů. Popisuji strategii odměňování, druhy mzdových forem. Zmiňuji koncepci celkové odměny jako nový přístup v oblasti odměňování. Zabývám se problematikou daňově zvýhodněných benefitů. Uvádím nový trend v čerpání benefitů – systém „kafetérie“. Cílem diplomové práce je zjištění spokojenosti zaměstnanců s možností čerpání zaměstnaneckých výhod. Hypotéza zní, že zaměstnanci nejsou spokojeni se současným systémem zaměstnaneckých benefitů. Analýzou dotazníkového šetření a studiem firemních dat potvrdím nebo vyvrátím hypotézu. Navrhnu opatření změn v oblasti zaměstnaneckých výhod.

Abstract: The subject of this thesis is the area of compensation and employee benefits in Česká spořitelna, a.s. I have defined human resource management, personnel management activities arising from the employment relationship. Describe remuneration strategy, the types of salary forms. I mention the concept of total remuneration as a new approach to remuneration. I deal with the issue of tax-favored benefits. I show a new trend in drawing benefits - a cafeteria system. The aim of this thesis is to determine employee satisfaction with the use of employee benefits. The hypothesis is that the employees are not satisfied with the current system of employee benefits. The analysis of the survey and the study of corporate data confirm or disprove the hypothesis. Suggest measures changes in employee benefits.

Klíčová slova: Zaměstnanec, odměňování, mzda, organizace, benefity, systém kafetérie. Employee, remuneration, salary, organization, benefits, cafeteria system.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 04:59, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz