Jan Bortlíček

Bachelor's thesis

Porovnání elektrického a vodního podlahového vytápění

Comparison of Electric and Water Underfloor Heating
Abstract:
BORTLÍČEK, J. Porovnání elektrického a vodního podlahového vytápění: bakalářská práce. OSTRAVA: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2014,50 str., Vedoucí práce: Ing. Jan Matoušek, Ph. D. Má bakalářská práce se zabývá porovnáním teplovodního a elektrického podlahového vytápění. Na úvod práce jsem zmínil co podlahové vytápění je, jaké má vlastnosti a hlavní přednosti …more
Abstract:
BORTLÍČEK, J. Comparsion of electric and water underfloor rating: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB- Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of energy engineering, 2014, 50 number of pages. Supervisor: Ing. Jan Matoušek, Ph. D. My bachelor thesis deals with comparison of hot-water and electric floor heating. In the introduction of my thesis I mentioned what the floor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: Jan Matoušek
  • Reader: Oto Pumprla

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí