Vladimír Vrabko

Master's thesis

Chlebovické slepence - jejich výskyt a petrografická charakteristika

Chlebovice Conglomerate - Occurence and Petrography
Anotácia:
Diplomová práce řeší problematiku výskytu, stratigrafického zařazení a petrografickou charakteristiku chlebovických slepenců. Pro potřeby zkoumání chlebovických slepenců bylo vybráno šest lokalit z oblasti Západních Karpat, které byly objektem zkoumání v terénu a místem odběrů vzorků. Odebrané vzorky byly laboratorně zkoumány pomocí palynofacialní analýzy, makroskopického a mikroskopického popisu vzorků …viac
Abstract:
The thesis is dealing with the problematics of occurrence, stratigraphic classification, and petrographic characteristics of Chlebovice conglomerate. Six locations from the Western Carpathians area which were the objects of exploration in the field and the sampling point were selected for the study of Chlebovice conglomerate. The removed samples were laboratory investigated using palyno-facial analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedúci: Petr Skupien
  • Oponent: Zdeněk Vašíček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava