Theses 

Hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců – Anežka Kádová, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)

Anežka Kádová, DiS.

Bachelor's thesis

Hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců

Evaluation, motivation and rewarding of employees

Abstract: KÁDOVÁ, Anežka. Hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. Celkový počet stran: 91 Bakalářská práce pojednává o hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců ve vybraných pražských hotelích. Cílem této práce je zanalyzovat personální politiku vybraných pražských hotelů se zaměřením na hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců a nalézt vhodná opatření, která povedou k větší spokojenosti zaměstnanců a ke snížení jejich fluktuace. V práci je využito metod, analýzy, deskripce, dedukce a syntézy. Při zpracování bakalářské práce byla využita metoda kvantitativního průzkumu. V zájmu naplnění cíle bakalářské práce je práce rozdělena do tří částí a to na část teoretickou, praktickou a návrhovou. Teoretická část je rozdělená do tří kapitol, které nesou názvy hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců. První z nich je zaměřená na význam a metody hodnocení, podrobněji je popsána metoda hodnotícího rozhovoru. V druhé kapitole jsou uvedeny teorie a strategie motivace a postup při tvorbě motivačního programu. Kapitola třetí se zabývá odměňováním zaměstnanců a zaměstnaneckými benefity. V praktické části jsou představeny vybrané pražské hotely, jejichž zaměstnanci se účastnili dotazníkového šetření. V této části bakalářské práce je rozebrán dotazník, který zaměstnanci jednotlivých hotelů vyplňovali. Dotazník obsahoval 44 otázek a to jak otázek výběrových, tak i otázek otevřených. Jedna otázka měla podobu hodnotící stupnice. Jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny slovním komentářem a pro názornost doplněny grafy. V části návrhové jsou předložena některá možná opatření pro management jednotlivých hotelů, která povedou ke zlepšení politiky hodnocení, motivování a odměňování pracovníků v hotelích. Díky těmto opatřením, která vyplynula z dotazníkového šetření, by mohli být zaměstnanci více spokojení a troufám si tvrdit, že by došlo ke snížení jejich fluktuace. Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že většina zaměstnanců je v práci spokojena, v práci mají přátele, cítí se doceněni a pracují jako tým. Systém hodnocení jim vyhovuje, jsou dostatečně motivováni a výše platu jim v celku vyhovuje. Jediné co vnímají jako menší problém je nedostatečná nabídka zaměstnaneckých benefitů. Přáli by si více dní dovolené, možnost absolvování jazykových kurzů a uvítali by příspěvky na rehabilitaci či rekondici.

Abstract: KÁDOVÁ, Anežka. Evaluation, motivation and rewarding of employees, [Bachelor´s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: 2018. Total number of pages: 91 My Bachelor´s Dissertation concerns problems associated with employee evaluation, motivation and remuneration in chosen Prague hotels. The aim of this bachelor´s dissertation is to analyze the personnel policy of chosen Prague hotels focusing on the evaluation, motivation and remuneration of employees and to find appropriate measures that will lead to greater employee satisfaction and reduce their fluctuation. The methods as analysis, description, deduction and synthesis were used. The quantitative survey method was used in the bachelor´s dissertation. In order to achieve the aim, the bachelor´s dissertation is divided into three parts – the theoretical, the practical and the proposal part. The theoretical part is divided into 3 chapters. The first one focuses on the importance and methods of employee evaluation. The method of evaluation interview is described in more details. The second chapter includes theories and strategies of motivation and process of creation the incentive program in the company. The third chapter covers the way of employee remuneration and employee benefits. In the practical part the chosen Prague hotels are introduced. The staff of these chosen Prague hotels participated in questionnaire survey. In this part of the bachelor´s dissertation the questionnaire is analyzed. The questionnaire contained 44 questions, selective and open ones. One question was in the form of a rating scale. All the questions are evaluated by word comment, and graphs are added for clarity. In the proposal part, some possible steps for hotel management are given. In my opinion, these steps will lead to an improvement in the policy of evaluating, motivating a rewarding of employees in each chosen hotel. Thanks to these measures that emerged from the questionnaire research the employees could be more satisfied with their job and I dare to say that their fluctuation would be reduced. The questionnaire survey shows that most employees are satisfied with their job, have friends and feel and work as a team. The rating system suits them, they are motivated enough, and the salary is generally satisfactory. The only thing they perceive as a minor problem is the insufficient offer of the employee benefits. They wished to have more days of vacation, the possibility to attend language courses and greet rehabilitation or reconditioning contributions.

Keywords: benefity, hodnocení, hotel, management, motivace, odměňování, zaměstnanci

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Reader: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 15:40, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz