Theses 

Management podniku se zaměřením na personální management ve vybraném středním podniku – Bc. Iveta HOFMANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iveta HOFMANOVÁ

Diplomová práce

Management podniku se zaměřením na personální management ve vybraném středním podniku

The enterprise management with focus on personnel management in selected medium-sized enterprise

Anotace: Název tématu diplomové práce je Management podniku se zaměřením na personální management ve vybraném středním podniku. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat současný stav managementu podniku se zaměřením na personální management, navrhnout řešení současných problémů a možnosti zlepšení stávající situace. Pro analýzu managementu podniku a personálního managementu byly použity dvě výzkumné metody: polořízený rozhovor a dotazníkové šetření. Polořízený rozhovor byl použit ke zjištění, jak vedení podniku vidí současný stav podnikového managementu a personálního managementu. Dotazníkové šetření bylo aplikováno ke zjištění, co by zaměstnanci změnili ke své spokojenosti a jak zaměstnanci vidí současný stav personálního managementu. Zaměstnanci jsou s prací jako celkem spokojeni. Management podniku i personální management vybraného podniku lze vyhodnotit jako dobrý a efektivní, avšak s drobnými nedostatky. Vedení podniku by mohlo být otevřenější ke změnám a rychleji reagovat na výraznější změny. Pro odstranění či zmírnění nedostatků se doporučuje zlepšení možností navrhování změn zaměstnanci, zlepšit komunikaci zdola nahoru, podpořit kariérní růst, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Pro zlepšení atmosféry na pracovišti a utužení vztahů bylo navrženo uspořádání společenské akce a sportovního dne. Dalšími doporučenými zlepšeními personálního managementu jsou častější uznání dobře vykonané práce, zefektivnění odměňování podle výkonů pracovníků a zajištění větší rozmanitosti pracovních úkolů jednotlivých pracovních míst.

Abstract: The name of the topic of this diploma thesis is The enterprise management with focus on personnel management in selected medium-sized enterprise. The main tasks of the thesis is to analyse the current situation of the enterprise management with focus on personnel management and to propose solutions to current problems and opportunities for improvement of the current situation. For analysis of the enterprise management and personnel management were used two research methods: a semicontrolled interview and a reseach method using questionnaires. The semicontrolled interview was applied to find out how management sees the current state of enterprise management and personnel management. The research method using questionnaires was applied to find out what would employees change to their satisfaction and to find out how employees see the current state of the personnel management. Altogether the employees are satisfied with the work. In general, the enterprise management and the personnel management in the selected enterprise can be evaluated as good and effective but with minor deficiencies. The management could be more open to change and respond to significant changes more quickly. To eliminate deficiencies were suggested the improvements of possibilities of proposing amendments by employees, to improve communication from the bottom up, support career development, training and staff development. For improving the atmosphere in the workplace and strengthening relationships was suggested organizing social event and sports day. Other proposed improvements in personnel management are more frequent appreciation of a job well done, streamlining remuneration by employee performance and ensure greater diversity of work tasks.

Klíčová slova: management podniku, personální management, střední podnik, řízení lidských zdrojů, personální činnosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

HOFMANOVÁ, Iveta. Management podniku se zaměřením na personální management ve vybraném středním podniku. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:36, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz