Theses 

Program rozvoje města Hluk zaměřený na oblast financování investic – Bc. Jana Zalubilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Bc. Jana Zalubilová

Diplomová práce

Program rozvoje města Hluk zaměřený na oblast financování investic

The Program Development of The City Hluk Focused on Investment Financing

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na návrh programu rozvoje města. V první části práce byla vymezena teoretická východiska týkající se regionálního rozvoje, regionální politiky, strategického plánování a financování obcí. V navazující praktické části práce bylo využito metody socioekonomické analýzy a dotazníkového šetření, díky čemuž byl vytvořen analytický profil města, na jehož základě byla sestavena analýza SWOT. V závěrečné části práce byla navržena strategie rozvoje města na období 5 let. Návrh programových cílů vycházel z identifikace hlavních problémových oblastí rozvoje a byl dále rozpracován do podoby opatření a konkrétních aktivit vedoucích k dosažení stanovených cílů. Práce byla završena návrhem akčního plánu rozvoje na období 2 let a katalogem projektů, v němž byly podrobně rozpracovány tři nejaktuálnější investiční záměry města a další 3 navrhované projekty.

Abstract: The thesis is focused on proposal of the city development program. In the first part of the thesis, the theoretical background concerning regional development, regional policy, strategic planning and municipal financing was defined. In the following practical part of the thesis, a method of socioeconomic analysis and a questionnaire survey was used, thanks to which an analytical profile of the city was created, on the basis of which the SWOT analysis was compiled. In the final part of the thesis, a strategy for the development of the city for a period of 5 years was proposed. The draft programme objectives were based on the identification of the main problem areas of development and were further elaborated into measures and specific activities leading to the achievement of the set objectives. The Work was completed with a draft action plan for 2 years and a catalogue of projects in which the three most recent investment plans of the city were elaborated in detail and the other 3 projects proposed.

Klíčová slova: region, regionální politika, strategické plánování, financování, analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51923 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Zalubilová, Jana. Program rozvoje města Hluk zaměřený na oblast financování investic. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:21, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz