Petra Frömlová

Bakalářská práce

Analýza a zhodnocení alternativních zdrojů financování neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání a zdravotní péče

Analysis and Evaluation of Alternative Funding Sources of Non-profit Organizations Operating in Field of Education and Health Care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá alternativními zdroji financování neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání a zdravotní péče. První část je zaměřena na neziskové organizace. Je popsána specifikace a zaměření činnosti, historie neziskových organizací, jejich právní úprava po legislativní změně v roce 2014, dále financování a finanční plánování. Další částí je analýza nadačního fondu Kapka naděje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with alternative sources of financing of non-profit organizations active in education and health care. The first part focuses on non-profit organizations. It describes the specification and focus of the activity, the history of non-profit organizations, their legislation after the legislative change in 2014 further financing and financial planning. Another part is the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Eva Kovářová
  • Oponent: Lenka Rutteová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava