Rita Vachková

Bachelor's thesis

Loajalita zákazníků k dm drogerii

Loyalty of customers to the dm drugstore
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou spotřebního chování a loajality. Loajalita zákazníků je zkoumána na trhu s drogistickým zbožím, konkrétně u řetězce dm drogerie markt. Pomocí marketingového výzkumu provedeného dotazníkovým šetřením jsou zjištěny informace, na základě kterých jsou vyvozena fakta o loajalitě zákazníků k dm drogerii markt. Práce je rozdělena do několika kapitol, dvě jsou …more
Abstract:
This thesis is about the characteristics of consumer behavior and loyalty. Loyalty of customers is examined in the market with drugstore products concretely at the dm drugstore. Using marketing research conducted by questionnaire survey are detected information, whereby are deduced facts about customer loyalty to the dm drugstore. The thesis is divided into several chapters, two of them are purely …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Marcela Zamazalová
  • Reader: Markéta Procházková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26857