Rita Vachková

Bachelor's thesis

Loajalita zákazníků k dm drogerii

Loyalty of customers to the dm drugstore
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou spotřebního chování a loajality. Loajalita zákazníků je zkoumána na trhu s drogistickým zbožím, konkrétně u řetězce dm drogerie markt. Pomocí marketingového výzkumu provedeného dotazníkovým šetřením jsou zjištěny informace, na základě kterých jsou vyvozena fakta o loajalitě zákazníků k dm drogerii markt. Práce je rozdělena do několika kapitol, dvě jsou …viac
Abstract:
This thesis is about the characteristics of consumer behavior and loyalty. Loyalty of customers is examined in the market with drugstore products concretely at the dm drugstore. Using marketing research conducted by questionnaire survey are detected information, whereby are deduced facts about customer loyalty to the dm drugstore. The thesis is divided into several chapters, two of them are purely …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedúci: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Markéta Procházková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26857