Theses 

Výskyt vybraných sociálně patologických jevů ve vzorku středoškolské mládeže – Bc. Rudolf Čermák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství

Bc. Rudolf Čermák

Diplomová práce

Výskyt vybraných sociálně patologických jevů ve vzorku středoškolské mládeže

The incidence of selected socio-pathological phenomena in a sample of secondary school students

Anotace: Diplomová práce řeší problematiku sociálně patologických jevů na brněnských středních odborných školách. Je zaměřena na samotné studenty, jejich názory, postoje, zkušenosti a míru informovanosti. Rovněž zkoumá otázku prevence a preventivních programů z oblasti užívaní drog a šikany. Práce je dělena na dvě hlavní části. Část teoretická, dále dělená na tři kapitoly. První kapitola vymezuje základní pojmy z oblasti sociálních patologii a z oblasti adiktologie. Kapitola druhá řeší vznik závislosti, rizikové skupiny lidi, dále pak šikanu, kyberšikanu a v neposlední řadě zneužívání virtuálních drog. Třetí kapitola objasňuje pojem prevence a programy s ní spojené, jako například peer program aj. Čtvrtá kapitola reprezentující praktickou část práce nás seznámí s výzkumem, prováděným kvantitativní formou na 9 brněnských středních školách formou dotazníku a jeho výsledky.

Abstract: The diploma thesis deals with the issue of the social – pathological phenomena at |Brno professional secondary schools. It focuses on students themselves, their opinions, attitudes, experience and the level of awareness. It also examines the question of prevention and prevention programs in the area of drug abuse and bullying. The thesis is divided into two parts. The theoritical part is further divided into three chapters. The first chapter defines the main concepts of social pathology and addictology. The second chapter deals with the emergence of addiction, risk groups of people, as well as bullying, cyberbullying, and last but not least, abuse of virtual drugs. The third chapter specifies the concept of prevention and the related programs, e.g., peer program, etc. The forth chapter representing the practical part of the thesis informs about the research perfomed by the quantitative form at nine Brno secondary schools by means of a questionnaire and about its results.

Klíčová slova: Patologický jev, adiktologie, droga, závislost, návyková látka, šikana, kyberšikana, virtuální drogy, preventivní programy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz