Theses 

Sborový zpěv v MŠ – Lucie WAJSAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Lucie WAJSAROVÁ

Bakalářská práce

Sborový zpěv v MŠ

Choral Singing in a Kindergarten

Anotace: Bakalářská práce s názvem: ?Sborový zpěv v mateřské škole? zahrnuje poznatky o sborovém zpěvu a jeho přínosu pro dítě; zabývá se základy pěvecké výchovy, intonační a rytmickou výchovou dítěte v preprimárním věku. Neopomíná ani základy taktovací techniky pro učitele v mateřské škole či pro začínající sbormistry. Výzkumná část přináší odpověď na otázku: ?Jaký je hlasový rozsah 5 ? 6 letých dětí v předškolní třídě mateřské školy?? Průzkum je postaven na poznatcích z odborné literatury a zjišťuje skutečný hlasový rozsah náhodně vybraných dětí v mateřské škole Libocká (Praha 6). Rovněž zachycuje rozvoj hlasového rozsahu, kterého děti dosáhly během šesti měsíců. Při průzkumu bylo zjištěno, že hlasový rozsah sledovaných dětí se při první etapě průzkumu pohyboval v rozmezí tónů h až h1, ve druhé etapě pak v rozmezí tónů h až d2. V začátku průzkumu většina dětí vykazovala menší hlasový rozsah, než v jeho závěru. Děvčata dosahovala lepších výsledků a většího hlasového rozsahu než chlapci.

Abstract: The bachelor thesis with the title ?Choral Singing in a Kindergarten? includes pieces of knowledge about the choral singing and its benefits for a child. It deals with the bases of the choral education, intonational and rhythmical education of the pre-primary aged child. Not even the bases of the timing (rhythm) technique for kindergarten teachers or fledgling directors are omitted. The research part answers the question: ?What is the voice range of 5-6 year-old children in a preschool class of the kindergarten?? The research is based on the information in scholarly literature and the real voice range of random selective children in the Kindergarten Libocká (Prague 6). The investigation also records the development of the voice range which has been reached by the children within 6 months. In the research it has been found out that during the first period of the research, the watched children?s voice range varied between notes h and h1, in the second period then between notes h and d2. Most children showed smaller voice range in the beginning of the research than at its close. The girls have achieved better results and wider voice range than the boys.

Klíčová slova: Sborový zpěv, pěvecký sbor, dětský pěvecký sbor, hlasové ústrojí, hlasový začátek, hlavový tón, dechové ústrojí, pěvecké dýchání, artikulační ústrojí, dětský hlas, rozsah dětského hlasu, intonace, smysl pro rytmus, rozezpívání, pěvecký postoj, zásady hlasové hygieny, základy taktovací techniky, dirigování, sbormistrovská gesta, taktovací schémata, příprava, nástup, závěrové gesto, dělené gesto, slučování gest, dynamika skladeb, výraz skladeb.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15647 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

WAJSAROVÁ, Lucie. Sborový zpěv v MŠ. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:31, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz