Petra Tschiharschová

Diplomová práce

Rekultivace ČSA vnitřní výsypka VI. etapa - návrh rekultivací a porovnání variant.

Restoration of ČSA Inner Spoil Tip VI. Stage - Proposal for Recovery and Comparison of Variants.
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je seznámení s problematikou rekultivací a s návrhy variant rekultivací identického území dotčeného báňskou činností. Dále pak ekonomické zhodnocení variant dle vynaložených finančních prostředků na jejich realizaci.
Abstract:
The subject of this diploma thesis is acquaintance with problems of reclamation and with proposals for variants of reclamation of identical territory affected by mining activities. Furthermore, it deals with the economical evaluation of the variants according to the expended funds for their realization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: Alena Straková
  • Oponent: Ingrid Jarošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin