Dalibor Cícha

Diplomová práce

Sebehodnocení strojírenské organizace dle vybraných kritérií EFQM Modelu Excellence.

Self-assessment of Engineering Organization According to Selected Criteria EFQM Excellence Model.
Anotace:
V dnešním světě, zvyšujícího se tlaku vůči konkurenci, je velký příklon evropských podniků k aplikaci modelů podnikové excelence. Jedním z modelů je EFQM Model Excelence, který se v Evropě dostává do podvědomí stále více podniků. Cílem diplomové práce je identifikovat slabé stránky VOP CZ, s.p. prostřednictvím sebehodnocení vůči vybraným kritériím EFQM Modelu Excelence. V teoretické části byla detailně …více
Abstract:
In the present world of the increasing pressure towards competition, there is a big tendence of european companies to apply models of the corporate excellence. EFQM Excellence Model is one of the models which is still more widespread in companies in Europe. Target of my thesis is identification of weaknesses of VOP CZ, s.p. with the aid of self – assessment towards selected criterions Excellence Model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: David Vykydal
  • Oponent: Věra Poláchová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti