Michaela Černá

Bakalářská práce

The EFQM Excellence Model and Possibilities of Its Use in a Chosen Company

The EFQM Excellence Model and Possibilities of Its Use in a Chosen Company
Anotace:
Cílem této práce je seznámit se s EFQM Excellence Model, jeho hlavními prvky, stejně jako jeho silnými a slabými stránkami a také zaměřit se na možnosti jeho praktického využití ve vybrané společnosti Čemat. Manažeři společnosti Čemat byly vybráni jako populace pro získání primárních dat, jelikož mají informace potřebné k aplikaci modelu EFQM Excellence a sebehodnocení. Byly uskutečněny rozhovory a …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to introduce the EFQM Excellence Model, its main elements as well as its main strengths and weaknesses and focus on the possibility of its practical use in the chosen company of CEMAT. Managers of CEMAT were chosen as a population, as they have the key information needed to use the EFQM Model Excellence and self-asses CEMAT. Interviews were conducted and a qualitative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2012
  • Vedoucí: Filip Konečný
  • Oponent: Josef Kašík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava