Mgr. Vojtěch Žák

Bakalářská práce

Mediální reprezentace českých Němců na stránkách českého denního tisku po konci první světové války

Media Representation of Czech Germans in Czech Daily Press after The End of The First World War
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá mediálním obrazem českých Němců na pozadí pokusu českých Němců o odtržení částí Československa s německou většinou v prvních dvou měsících po konci první světové války, tak jak jej zkonstruovaly dva vybrané české deníky – Národní listy a České slovo. Práce zkoumá, jak média o českých Němcích hovoří, jaké role a vzorce chování jim přisuzuje a jakých prostředků používá k této …více
Abstract:
The submitted thesis deals with the media representation of Czech Germans on the background of Czech German attempt to separate part of Czechoslovakia with the German majority in the first two months after the end of the First World War, as it is constructed by two selected Czech daily newspapers – Národní listy and České slovo. The thesis examines how the media talks about Czech Germans, what roles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií