Theses 

Životní styl subkultury mládeže straight edge – Bc. Cyril NOVÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

Bc. Cyril NOVÁČEK

Diplomová práce

Životní styl subkultury mládeže straight edge

Lifestyle of the Straight Edge Suculture Youths

Anotace: Práce se zabývá životním stylem subkultury mládeže straight edge. Tato subkultura je charakteristická svým odmítavým postojem k alkoholu, drogám, tabákovým výrobkům, sexuální promiskuitě a sociálním cítěním. Práce se nejprve věnuje tématu životního stylu včetně problematiky postojů a hodnot nebo volného času. Dále reflektuje subkultury, jejich místo ve společnosti, specifika a mapuje odborné studium (post) subkulturních teorií. Následně podrobně popisuje subkulturu straight edge a čtenáře mimo jiné vybízí k zamyšlení, zdali tato subkultura může plnit funkci náhražky náboženství. Kvalitativní výzkum pak analyzuje životní styl stoupenců subkultury, jejich pohled na subkulturu, vztah se společností a sebeprezentaci. Posléze se práce snaží poukázat na etický a ideologický rozměr straight edge a zabývá se otázkou komercionalizace subkultur.

Abstract: This thesis handles with the lifestyle of Straight Edge youth subculture. This subculture is identified by refusing alcohol, drugs, tobacco, sexual promiscuity and emphasizing moral compassion. First the thesis describes the lifestyle in general, including the typical attitudes, values and freetime activities. Further it reflects subcultures, their place within society, their specifics, and maps the academic studies of (post)subcultural theories. Following part describes the Straight Edge subculture in detail and is asking the question whether this subculture can fulfill the function of the substition of religion. The qualitative analysis then focuses on the lifestyle of the individual followers, their perception of the community, the relationship with society and selfpresentation. Additionaly the thesis presents the ethical and moral dimension of Straight Edge and delas with the problem of commercialism of subcultures.

Klíčová slova: subkultura, mládež, životní styl, straight edge, hodnoty, postoje, volný čas, abstinence, alternativní životní styl, konzumerismus, subkultury mládeže, hardcore, punk, identita, náhražka náboženství, společnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 2. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Míčka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25445 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

NOVÁČEK, Cyril. Životní styl subkultury mládeže straight edge. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz