Theses 

Organizační kultura a její vazba na organizační strukturu – Olga Chabrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Olga Chabrová

Diplomová práce

Organizační kultura a její vazba na organizační strukturu

Organizational Culture and its Connection to the Organizational Structure

Anotace: Práce popisuje organizační strukturu a analyzuje organizační kulturu v konkrétní organizaci. Hledá vazby, které tyto dvě oblasti navzájem propojují, a nalézá je v normách chování. Identifikuje společné faktory sdílených hodnot, norem chování a pojmenovává je pomocí vhodné typologie kultury. Navrhuje společná opatření, která by ve zkoumané organizaci jednak eliminovaly negativní dopady roztříštěnosti hodnot a norem chování jednotlivých členů, a zároveň více využily jejich pozitiv, tj. kompaktnosti hodnot a norem chování. To vše za účelem snazšího řízení organizace a efektivnějšího naplňování společných cílů organizace.

Abstract: The work describes the organizational structure and analyze the organizational culture in a particular organization. Searches ties that these two areas interlink and finds them in the standards of behavior. Identifies common factors shared values, norms of behavior and identifies them with appropriate typologies of culture. Proposes joint measures that would considered organization secondly eliminate the negative effects of fragmentation of values and norms of behavior of individual members, as well as better utilize their strengths, ie. Compactness values and norms of behavior. All this in order to facilitate efficient management of the organization and the shared goals of the organization.

Abstract: Meine Arbeit beschreibt die Organisationsstruktur und analysiert der Organisationskultur in der konkreten Firma. Sie führt so durch, damit es möglich ist zwischen diesen zwei Gebieten eine Verbindung zu finden, die sie miteinander verbindet. Diese Verbindungen findet sie in Verhaltensnormen. Gemeinsame Faktoren der geteilten Verhaltenswerten und Normen identifizieren, sie in die passende Typologie der Kultur einordern. Wirksame Maßnahmen vorzuschlagen, die in der geforschen Organisationsstruktur einerseits negative Einschläge der Zersplitterung von Verhaltenswerten und Normen der einzelnen Organisationsmitglieder eliminieren und andererseits Ihre Positive, d.H. die Kompletheit der Werten und Verhaltensnormen mehr ausnützen. Das alles zum Zweck der einfachern Organisationsführung der effektiveren Erfüllung von gemeinsamen Zielen der Organisation.

Klíčová slova: typologie kultury, normy chování, Organizační struktura, měkké faktory, hodnoty, organizační kultura

Keywords: culture typology, norms of behavior, organiyational values, organizational culture, organizational structure, soft factors

Klíčová slova: weiche Faktoren (Softfaktoren), Typologie der Organisationskultur, Verhaltensnormen, Verhaltenswerte, Organisationsstruktur, Organisationskultur

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Miloslava Hiršová
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44637


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 15:07, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz