Theses 

Interní marketing jako nástroj pro efektivní fungování podniků – Bc. Ľudmila Režuchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace

Bc. Ľudmila Režuchová

Diplomová práce

Interní marketing jako nástroj pro efektivní fungování podniků

Internal Marketing as a Tool for Effective Operating of Enterprise

Abstract: The core of this final qualifying diploma thesis consists of introduction, three main compulsory parts, namely theoretical and methodological, analytical, and proposal, and the final part including conclusion. The first part of the work is focused on the general theory of marketing, internal marketing and marketing services. The theoretical and methodological part is based on special literature, and it forms a basis for the next parts of the work. It mainly focuses on practical theory how it should look in an ideal situation of applying internal marketing to services, particularly in the field of hotel services. In this part are also given basic definitions of related concepts, such as human resources and their use, motivation of employees, and enterprises and corporate culture. The second part, the analytical part of this work, is aimed at a specific company, a hotel facility located in Tatranská Lomnica, Slovakia. For the purpose of this work, the hotel is referred to as "Hotel AB". The second section discusses the organizational structure of the hotel and the current use of external and internal communication. It is focused on a detailed research of the hotel, whereby the exact method of qualitative research option of hotel AB is described, detailed interviews with the hotel staff on the subject are included, and the analysis of the results of obtained by the qualitative research carried out at the hotel is given. The research was conducted by means of structured expert interviews with the hotel management and staff. A sample of the framework questionnaire to be completed by the employees is given in the Annex to this thesis. The third section is focused on recommendations of the implementation of internal marketing, education and awareness of the business vision and goals of the hotel. Based on the analysis, a plan to apply the internal marketing by the hotel service provider is drafted, along with universal recommendations for training. The paper addressed two research questions. Keywords : internal marketing , corporate culture , human resources, qualitative research , marketing services , employee motivation

Abstract: Jadro tejto záverečnej kvalifikačnej diplomovej práce sa skladá z úvodu, troch hlavných povinných častí, a to teoreticko-metodologickej, analytickej a návrhovej, a záveru. V prvej časti sa práca zameriava na všeobecnú teóriu marketingu, interného marketingu a marketingu služieb. V teoreticko-metodologickej časti sú zhromaždené podklady odbornej literatúry, ktoré budú podkladom k ďalším častiam práce. Sústreďuje sa na praktickú teóriu, ako by mala vyzerať ideálna situácia aplikovania interného marketingu v službách, najmä v sledovaných hotelových službách. Sú tu tiež obsiahnuté základné definície súvisiacich pojmov, ako napríklad ľudské zdroje a ich využitie, motivácia zamestnancov, podnik a podniková kultúra. Druhá analytická časť tejto práce je zameraná na konkrétny podnik – v tomto prípade ide o hotelové zariadenie v Tatranskej Lomnici nazvané na tieto účely pracovným názvom „hotel AB“. Druhá časť rozoberá, ako funguje organizačná štruktúra hotela a momentálne využívaná externá a interná komunikácia. Táto časť sa zaoberá podrobným výskumom hotela, kde je konkretizovaný spôsob uskutočnenia kvalitatívneho výskumu hotela AB, podrobný rozhovor s jednotlivcami o danej problematike, rozbor s výsledkami kvalitatívneho výskumu uskutočnenom v hoteli. Výskum prebieha formou expertných štruktúrovaných rozhovorov s vedením i personálom hotela. Rámcový dotazník pre zamestnancov je na ukážku uvedený v prílohe tejto diplomovej práce. Tretia časť je zameraná na odporúčania na zavedenie interného marketingu, osvetu a povedomie o podniku, víziu a ciele hotela. Na základe uskutočnenej analýzy je vytvorený plán na aplikáciu interného marketingu pre poskytovateľa hotelových služieb, spolu s tým tiež univerzálne odporučenia na priebeh školenia. V práci sú určené dve výskumné otázky.

Klíčová slova: interný marketing, podniková kultúra, ľudské zdroje, kvalitatívny výskum, marketing služieb, motivácia zamestnancov

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz