Ondřej Vicenec

Bachelor's thesis

Rodinný dům – Podlahové vytápění v kombinaci s krbem a tepelným čerpadlem

Family House - Floor Heating in Combination with Fireplace and Heat Pump
Abstract:
VICENEC, Ondřej. Rodinný dům – Podlahové vytápění v kombinaci s krbem a tepelný čerpadlem. Ostrava: VŠB 2016. Bakalářská práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Počet stran 55. Podstatou bakalářské práce je zpracování dokumentace v rozsahu prováděcího projektu. První oddíl práce obsahuje stavební část na kterou navazuje v druhém oddíle část odborná …more
Abstract:
VICENEC, Ondřej. Family House - Floor Heating in Combination with Fireplace and Heat Pump. Ostrava: VŠB 2016. Bachelors thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engieering, Department of Indoor Environmental Engineering and Building Services. Number of pages: 55. The subject matter of bachlero´s work is a documentation of the extent of the implementation project. The first section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Zdeněk Galda

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava