Andrea Jurčicová

Diplomová práce

Hodnocení pojistného trhu ČR na bázi komparace s vybranými zeměmi při využití vícekriteriálního rozhodování

Insurance Market Assessment of the Czech Republic on the Basis of the Comparison of Selected Countries by Using Multi-Criteria Decision Making
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit český pojistný trh a s využitím vícekriteriálních dekompozičních metod jej porovnat s trhy vybraných zemí. Teoretická část práce obsahuje obecnou charakteristiku prvků a kroků rozhodovacího procesu a také popis metod vícekriteriálního rozhodování. V praktické části práce jsou charakterizovány vybrané kvantitativní a kvalitativní ukazatele hodnotící pojistný trh, které …více
Abstract:
The aim of the thesis is to assess Czech insurance market and compare it with other markets of selected countries by using multi-criteria decision making. The theoretical part includes characteristics of elements and parts of the decision-making process and also description of multi-criteria decision making methods. In the practical part are selected quantitative and qualitative indicators used for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Martina Borovcová
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava