Marie Sklářová

Master's thesis

Rozvoj přístupů k analýze nákladů životního cyklu

Development of Approaches to the Life Cycle Costing
Abstract:
Má diplomová práce se zabývá analýzou nákladů životního cyklu. Popisuje, proč by měla být analýza součástí managementu jakosti a to zejména v rámci návrhu a vývoje. V teoretické části se zabývám vlastními etapami životního cyklu výrobku a náklady, jež jsou v daných etapách typické. Teorie je také zaměřena na model nákladů životního cyklu a postup, dle kterého by se analýza měla provádět. V praktické …more
Abstract:
My diploma thesis deals with the analysis of life cycle cost. Describes why the analysis should be part of the quality management, especially in the context of design and development. In the theoretical part, I deal with phases of the product life cycle and typical costs. The theory is also focused on the life cycle cost model and the process of analysis. In the practical part of my thesis proposes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Jaroslav Nenadál
  • Reader: Ondřej Kudělka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava