Mgr. Hana Wolfová

Master's thesis

Náležitosti projevu vůle u právních jednání

Requirements as to Expression of Will in Legal Acts
Anotácia:
Tématem této diplomové práce jsou náležitosti projevu vůle u právních jednání dle nového občanského zákoníku. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je věnována obecným pojmům a jejich definicím. Je zaměřená především na pojmy právní úkon, právní jednání a na jejich vzájemný vztah. Další kapitoly jsou potom věnovány jednotlivým náležitostem projevu vůle, tedy určitosti, srozumitelnosti, formě …viac
Abstract:
The topic of this thesis is requirements as to expression of will in legal acts according to new civil code. The thesis is divided to four chapters. The first one deals with general terms and their definitions. It is focused especially on terms like legal action and legal acts and their mutual relationship. Other chapters deal with particular requirements as to expression of will, thus certainty, comprehensibility …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedúci: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma