Theses 

Metody separace složek odtoku vody – Ondřej KUBEŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej KUBEŠ

Bakalářská práce

Metody separace složek odtoku vody

Methods of runoff components separation

Anotace: Práce se zabývá sledováním a měřením odtoku. To je důležité zejména k zjišťování zásob vody v povodí, nebo k včasnému zjištění extrémních hydrologických událostí, jako jsou povodně a období sucha, či kvůli rychlosti možného šíření znečišťujících látek. Pro zemědělství jsou hodnoty odtoku důležité zejména pro potřeby závlah. Dále je práce zaměřena na jednotlivé složky odtoku, metody používané k jejich separaci a podrobný popis jednotlivých složek odtoku. Praktická část je zaměřena na měřené průtoky z povodí Jenínského potoka, ležícího nedaleko hranic s Rakouskem, v okrese Český Krumlov. Jako vstupní data byly zvoleny průtoky z hydrologických roků 2005 ? 2008. Použitím třech vybraných separačních metod (metoda GROUND, metoda MPGM a metoda digitálního filtru dle Chapmana), které jsou podrobněji popsány a vysvětleny. Těmito metodami je odtok dále dělen na základní odtok a přímý odtok. Tyto výsledky jsou pak ještě pro čtyři časové úseky porovnány s metodou analýzy rozčlenění hydrogramu. Práce by měla ukázat na rozdíly v porovnaných metodách na jednom povodí.

Abstract: The paper deals with monitoring and measurement of runoff. This is particularly important to identify water supplies in the catchment area, or timely detection of extreme hydrological events such as floods and droughts, and because of the potential rate of spread of pollutants. The value of the runoff is particularly important for irrigation needs for agriculture. Further work is focused on the individual components of runoff, the methods used for their separation and a detailed description of various types of runoff. The practical part includes measurement of the discharge at the Jennínsky stream catchment, located near the border with Austria, the Český Krumlov district. For analyses discharge from the hydrological years 2005 ? 2008 was chosen. And using the three selected methods of separation (method GROUND, method and method MPGM digital filter according to Chapman), which are further described and explained. These methods divide runoff into the baseflow component and direct runoff component. These results are further compared with the method of reccesion curve analyses performed on four events. The work should show the differences in results of various methods.

Klíčová slova: oběh vody, odtok vody, základní odtok, povrchový odtok, hydrologie, metody separace, povodí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
  • Identifikátor: 19509

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

KUBEŠ, Ondřej. Metody separace složek odtoku vody. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz