Bc. Soňa NETOLICKÁ

Diplomová práce

Validace metody pro stanovení hormonů v odpadních vodách pomocí LC-MS/MS

Validation of the method for determination of hormones in wastewater by LC-MS / MS
Anotace:
Cílem práce bylo validovat metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí pro vybranou skupinu hormonů a z validovaných parametrů a analýzy reálného vzorku popsat postup přípravy, což je hlavním výsledkem této práce. Experimentální část se věnuje stanovení 18 hormonálně účinných látek v odpadních vodách, výběru vhodné kolony, složení mobilní fáze a také nastavení podmínek …více
Abstract:
The aim of this work was to validate the method of high performance liquid chromatography with tandem mass detection for selected group of hormones and from the validated parameters and real sample analysis to describe the preparation process, which is the main result of this work. The experimental part deals with determination of 18 hormone active substances in wastewater, selection of suitable column …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NETOLICKÁ, Soňa. Validace metody pro stanovení hormonů v odpadních vodách pomocí LC-MS/MS. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta