Mgr. Tereza Tesařová, DiS.

Diplomová práce

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v předmětu občanská výchova

Education to Thinking in European and Global Contexts within the Civics
Anotace:
Diplomová práce „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v občanské výchově“ se týká vymezení daného průřezového tématu v rámci RVP ZV a jeho využití ve výuce občanské výchovy. Je zde uvedena stručná historie sjednocovacího procesu v Evropě, charkteristika Evropské unie včetně jejích základních organizací a států. Na závěr je téma rozděleno do učební bloků a do pracovního sešitu.
Abstract:
Diploma thesis "Education to thinking in european and global contexts in the Civics" concern specification of crossactional topic. Diploma conntain brief history of integration process in Europe, characterization of European union, including members and institutions. There is topic divide into lessons.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jana Skácelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství občanské výchovy pro základní školy