Theses 

Řízení projektu pomocí Microsoft Project 2007 – Tomáš Buchwaldek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Buchwaldek

Bakalářská práce

Řízení projektu pomocí Microsoft Project 2007

Project Management by Means of Microsoft Project 2007

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku projektového managementu a na jeho praktické využití v každodenním životě za pomocí nástroje Microsoft Project 2007. V první části jsou analyzovány základní pojmy projektového managementu jako projekt a projektové řízení, spolu se členěním projektu na jednotlivé dílčí části. Následně je díky uplatněni projektového myšlení definován zákon o klesajícím mezním zisku ze zvyšování kvality projektu. Závěrem teoretické části je projekt rozdělen dle jeho životního cyklu na 5 základních fází (koncept, plánování, realizace, předání a zhodnocení). Na základě tohoto členění v praktické části dochází k aplikaci teoretických poznatků na konkrétní projekt: Bakalářská práce. Závěrem jsou uvedena doporučení jednak pro práci projektových manažerů s programem Microsoft Project 2007 a jednak i doporučení pro společnost Microsoft, jak tento program v jeho příštích verzích vylepšit.

Abstract: Bachelor study is oriented on project management questions and on its practical usage in daily life by means of Microsoft Project 2007 tool. At first chapter fundamental terms of project management as project and project management are analyzed together with dividing project into its specific parts. After that, thanks to project way of thinking is defined principle of decreasing marginal profit from raising quality of project. Project is divided in 5 basic periods (concept, planning, realization, handover and evaluation) at the end of theoretical part. At practical chapter, which is based on these divisions, theoretical knowledge is applied to the concrete project: Bachelor study. On last pages of bachelor study are mentioned recommendations for project managers and their possible work with program Microsoft Project 2007 as well as recommendations for company Microsoft with the tips, how to improve this program for next versions.

Keywords: Projekt, management, Microsoft, Microsoft Project 2007, řízení projektu, projektové myšlení, členění projektu, koncept, plánování, realizace, předání, zhodnocení, Project, project management, project way of thinking, project stucture, concept, planning, realization, handover, evaluation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Krymláková
  • Oponent: Filip Rehořík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz