Tomáš Buchwaldek

Bakalářská práce

Řízení projektu pomocí Microsoft Project 2007

Project Management by Means of Microsoft Project 2007
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku projektového managementu a na jeho praktické využití v každodenním životě za pomocí nástroje Microsoft Project 2007. V první části jsou analyzovány základní pojmy projektového managementu jako projekt a projektové řízení, spolu se členěním projektu na jednotlivé dílčí části. Následně je díky uplatněni projektového myšlení definován zákon o klesajícím mezním …více
Abstract:
Bachelor study is oriented on project management questions and on its practical usage in daily life by means of Microsoft Project 2007 tool. At first chapter fundamental terms of project management as project and project management are analyzed together with dividing project into its specific parts. After that, thanks to project way of thinking is defined principle of decreasing marginal profit from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Krymláková
  • Oponent: Filip Rehořík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava