Tomáš Buchwaldek

Bachelor's thesis

Řízení projektu pomocí Microsoft Project 2007

Project Management by Means of Microsoft Project 2007
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku projektového managementu a na jeho praktické využití v každodenním životě za pomocí nástroje Microsoft Project 2007. V první části jsou analyzovány základní pojmy projektového managementu jako projekt a projektové řízení, spolu se členěním projektu na jednotlivé dílčí části. Následně je díky uplatněni projektového myšlení definován zákon o klesajícím mezním …more
Abstract:
Bachelor study is oriented on project management questions and on its practical usage in daily life by means of Microsoft Project 2007 tool. At first chapter fundamental terms of project management as project and project management are analyzed together with dividing project into its specific parts. After that, thanks to project way of thinking is defined principle of decreasing marginal profit from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Hana Krymláková
  • Reader: Filip Rehořík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava