Bc. Zdenka Střasáková

Diplomová práce

Ústavní přezkum zásahů do práv podle čl. 41 Listiny základních práv a svobod

Judicial Review of Fundamental Rights Pursuant to Art. 41 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ústavním přezkumem zásahů do práv podle čl. 41 Listiny základních práv a svobod. Zmíněný článek podrobuje některá ze zakotvených hospodářských, sociálních a kulturních práv zvláštnímu režimu, který specifickým způsobem omezuje jejich vymahatelnost. Cílem této práce bude zaměřit se právě na přezkum a interpretaci těchto práv Ústavním soudem ČR, pokusit se postihnout charakteristické …více
Abstract:
This final thesis deals with the judicial review of the interventions to the rights pursuant to the article 41 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. This article subordinates some of the enshrined economic, social and cultural rights to a special mode that limits their enforceability in a specific way. The aim of this work will focus on the review and interpretation of these rights, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta