Theses 

Improvement of selected human resource management processes – Bc. Katarína Tóthová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Katarína Tóthová

Diplomová práce

Improvement of selected human resource management processes

Improvement of selected human resource management processes

Anotace: Magisterská práca sa zaoberá zlepšovaním vybraných procesov z oblasti ľudských zdrojov pomocou zavádzania procesného riadenia do každodennej činnosti ľudských zdrojov. Procesné mapovanie tvorí podklad pre identifikáciu nedokonalostí procesu, čo je predpokladom pre implementáciu procesnej optimalizácie. Práca sa skladá z nasledujúcich častí: definícia súčasného stavu, analýza súčasného stavu prostredníctvom procesného mapovania, identifikácia potreby procesnej optimalizácie, prezentácia navrhovaných riešení, vyhodnotenie navrhovaného softvérového riešenia a porovnanie dostupných riešení pre odstránenie nedokonalostí procesu. Práca sa opiera o procesnú analýzu, teóriu manažmentu ľudských zdrojov založeného na kompetenciách a nástrojov procesného mapovania. Úžitok tejto práce sa preukáže v zlepšení plánovania a organizovania výberového procesu a procesu vzdelávania zamestnancov a v návrhu softvérovej simulácie, ktorá zjednoduší oba procesy. Účelom tejto práce je pomôcť zamestnancom lepšie sa orientovať v každodenných úlohách. Implementácia procesného manažmentu do oblasti riadenia ľudských zdrojov bude mať za následok skrátenie času procesov a zníženie nákladov.

Abstract: The master's thesis focuses on improvement of selected human resource management processes by implementing process management into human resources operations. The process mapping helps to identify the process imperfection, which is the precondition for process optimization implementation. The thesis consists of several parts: definition of the current state, analysis of the current state by process mapping, identification of the process optimization need, presentation of proposed solutions, evaluation of proposed software solution and comparison of available solutions for identified inefficiencies. Amongst best practices, process analysis, the theory of competency-based human resource management and process mapping tools are used. The benefits of this thesis are the improvement in planning and organizing recruitment process and employee education process, and the design of software simulation streamlining both processes. Furthermore, the thesis aids employees to better orientate in daily tasks. The implementation of process management into human resources operations should prove itself in the shortening of processing time and costs reduction.

Keywords: Human resource management, process, process improvement, process mapping, workflow Manažment ľudských zdrojov, proces, zlepšovanie procesu, procesné mapovanie, workflow

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 13:01, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz