Adam Pavlík

Bakalářská práce

Analýza provozu kogenerační jednotky s plynovým spalovacím motorem

Analysis of the operation of a CHP unit with a gas internal combustion engine
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením provozu kogeneračních jednotek instalovaných v rámci vybrané zemědělské bioplynové stanice. Teoretická část je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První část obsahuje základní informace o kombinované výrobě elektřiny a tepla, přičemž je zde vysvětleno i základní rozdělení kogeneračních jednotek. Druhá část práce se zabývá výrobou a složením bioplynu …více
Abstract:
This bachelor thesis describes analysis and evaluation of operation of cogeneration units installed within selected agricultural biogas station. The theoretical part is divided into three main chapters. The first part contains basic informations about combined production of heat and elektricity, where also basic dividing of cogeneration units is explained. The second part describes production and composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Petr Moldřík
  • Oponent: Jiří Gurecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava