Bc. Michaela Přibylová

Master's thesis

Náhradní rodinná péče jako specifický typ rodiny - kontext biologické rodiny dítěte

Substitute family care as a specific family type - context of the child's biological family
Abstract:
Diplomová práce se soustředí na zmapování styku přijatých dětí s biologickou rodinou, na význam biologické rodiny s ohledem na saturaci specifických potřeb včetně potřeby budování pozitivní identity. Cíle práce jsou opřeny o teoretická východiska zabývající se významem rodiny pro dítě, ohroženým dítětem, teorií attachmentu a resilience, vymezením náhradní rodinné a ústavní péče s ohledem na transformační …more
Abstract:
Primary goal of this diploma thesis is to map the bonds between accepted children with biological family and the purpose of biological family with regards to saturation of specific needs including the need of acquiring positive identity. Topics of the thesis base on theoretical foundations concerned with the purpose of family for a child, endangered child, theory of attachment and resilience, outlines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta