Tereza Divinová

Master's thesis

Analýza možností implementace systému managementu společenské odpovědnosti organizací do stávajících systémů managementu

Analysis of the Implementation Possibilities of the Corporate Social Responsibility Management System into Existing Management Systems
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou možnosti implementace systému společenské odpovědnosti do stávajících systémů managementu. Cílem této práce je analýza a porovnání normy ČSN 01 0391:2013 a normy ČSN EN ISO 9001:2016, nalezení jejich společných prvků. Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá poznatky dané problematiky, jako je komplexní podniková …more
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the possible of corporate social responsibility system into the existing systems of management. One of its goals is the analysis and comparison of the norms ČSN 01 0391:2013 and ČSN EN ISO 9001:2016 and it concentrates on identifying the common features that they share. The thesis comprises two parts – the theoretical and the practical one. The theoretical one …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Zdenka Hofbruckerová
  • Reader: Růžena Petříková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava