Theses 

Sociálně patologické jevy u dospívajících – Bc. Josef Varga

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Josef Varga

Diplomová práce

Sociálně patologické jevy u dospívajících

Socially Pathological Phenomena in Adolescents

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou sociálně patologických jevů u dospívajících a vychází z odborné literatury řešící tuto problematiku. Jejím cílem bylo zjištění míry výskytu a druhů sociálně patologických jevů u klientů školských ústavních zařízení. Předmětem výzkumu bylo porovnání míry výskytu a druhů sociálně patologických jevů mezi dětskými domovy a dětskými domovy se školou a zároveň srovnání míry výskytu a druhů sociálně patologických jevů u chlapců a dívek. Dalším zájmem bylo zjištění, zda tabakismus je nejrozšířenějším negativním jevem mezi dospívajícím. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů popisuje problematiku sociální patologie, sociální deviace a sociálně patologických jevů, kde se hlouběji zabývá agresivitou a šikanou, návykovým a závislostním chováním ve vztahu k návykovým látkám, návykovému chování ve vztahu k počítačům a krádežemi. Také nastiňuje problematiku dospívání a vysvětluje rozdíly mezi dětskými domovy a dětskými domovy se školou. Empirická část zjišťuje pomocí empirického výzkumu metod dotazníku, interview a teoretických východisek míru výskytu, postoje, zkušenosti s jednotlivými patologickými jevy, kdy pedagogičtí pracovníci v dotazníkové metodě "Škálového dotazníku problémového a rizikového chování žáka." určili u 100 klientů školských ústavních zařízení, jakých negativních jevů se dopouštějí, nebo u nich mají podezření na výskyt rizikového chování. Výsledky vyústily v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti prevence sociálně patologických jevů jako celku. Za největší přínos vzhledem k řešené problematice je možné považovat zjištění míry výskytu a druhů sociálně patologických jevů a seznámení s výsledky výzkumu v jednotlivých zařízeních, kde byl výzkum realizován. Získané zkušenosti této práce pak dále využívat v praxi výchovného pracovníka a metodika primární prevence v Dětském domově v Lipové.

Abstract: This thesis deals with the socio pathological phenomena in adolescents and based on professional literature addressing this issue. Its aim was to determine the incidence and types of social pathologies in client education institutional facilities . The object of the research was to compare the incidence and types of social pathologies among orphanages and children's homes with schools , while comparison of the incidence and types of social pathologies among boys and girls. Another concern was to determine whether tabakism is the most negative phenomenon among adolescents. The work consists of two main areas . This is the theoretical part , which uses processing resources expert describes the problems of social pathology , social deviance and social pathology , which is deeply engaged in aggression and bullying , and addictive addictive behavior in relation to addictive substances , addictive behavior in relation to computers and theft. It also outlines the problems of adolescence and explains the differences between children's homes and orphanages with the school. The empirical part determined by means of empirical research methods, questionnaire, interview prevalence and theoretical background attitudes , experiences with various pathologies , the teaching staff in the questionnaire method identified 100 clients with educational institutional facility , which negative events are committing , or have a suspicion of the presence of risk behavior . The interview was then conducted with 10 clients of these facilities . Results have resulted in concrete measures proposed in the prevention of socio -pathological phenomena as a whole. The greatest benefit in relation to solving problems can be considered to measure the incidence and types of social pathologies and familiarity with the research results in different facilities where the research was conducted . The experience gained this work further use in the practice of educational worker and methodology of primary prevention in Children's homes in Lipová u Šluknova.

Klíčová slova: sociální patologie, sociální deviace, sociálně patologické jevy, agresivita, šikana, agresor, oběť, návykové chování, návyková látka, závislost, krádeže, dospívání, ústavní výchova, ochranná výchova, dětský domov, dětský domov se školou, rodinná skupina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27546 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Varga, Josef. Sociálně patologické jevy u dospívajících. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:51, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz