Karolina Gilová

Bachelor's thesis

Základní pohybové vzorce a jejich využit í v taneční pedagogice

BASIC MOVING PATERNS AND IT´S USE IN DANCE PEDAGOGY

Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na základní pohybové vzorce, které jedinec získá v průběhu vývoje od početí po první kroky. Jejich správné osvojení dále ovlivňuje pohybový vývoj a pohybový projev v průběhu dalšího života. Tato teorie je opřena o základní myšlenky Body - Mind Centering a rozvinula ji Linda Hartley ve své knize Wisdom of the body moving: an introduction to body-mind centering. Cíl práce …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the basic moving patterns which individual obtains during evolution from commence to first steps. Correct adoption influences movement development and movement expression in further life. This theory is based on thoughts Body-Mind Centering and it was described in Linda Hartley's book "Wisdom of the body moving: an introduction to body-mind centering.ObjectiveObjective …viac
 

Kľúčové slová

pohybové vzorce

Kľúčové slová

psychomotorický vývoj

Kľúčové slová

pohybová výchova

Kľúčové slová

pohybové vzorce

Kľúčové slová

tanec

Kľúčové slová

pohybové umění

Kľúčové slová

tanec
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Marie FRIČOVÁ
  • Oponent: Libuše OVSOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna