Václav Lysek

Diplomová práce

Experimentální studium možností zvyšování výkonu křížových tepelných výměníků

Experimental Study of Possibilities of Increasing the Thermal Output of Cross-Flow Heat Exchangers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování efektivity a výkonu křížových tepelných výměníků s vnitřním vlnovcovým elementem. První úsek práce je zaměřen na popis tepelných výměníků a jejich využití v průmyslu, především v Heat, Ventilation, Air Conditioning (HVAC) aplikacích. Následuje obecný teoretický rozbor přenosu tepla ve výměnících a popis charakteristik, které definují tento proces …více
Abstract:
This master thesis deal with issues of increasing effectivity and thermal output of cross-flow heat exchangers containing an internal fin element. First section of the thesis is focused on description of the heat exchangers and their usage in the industry, mainly in Heat, Ventilation, Air Conditioning (HVAC) applications. This is followed by theoretical analysis of heat transfer in heat exchangers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Stanislav Honus
  • Oponent: Ondřej Němček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení

Práce na příbuzné téma