Theses 

Zaměstnavatelé a family friendly politika v organizacích – Bc. Petra Čermáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Čermáková

Diplomová práce

Zaměstnavatelé a family friendly politika v organizacích

Employers and family friendly policy in organizations

Anotace: Diplomová práce se zabývá family friendly politikou v organizacích a faktory, které ne/přispěly k tomu, že se zaměstnavatelé rozhodli vytvořit ve firmě prostředí přátelské rodině. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaké faktory mají vliv na přijetí family friendly politiky ze strany zaměstnavatelů v organizacích? Úvodní část práce je věnována základním teoretickým konceptům týkajícím se zaměstnavatelů, family friendly politiky a kontextů, z nichž vyplývají faktory mající možný vliv na přijetí pro-rodinného přístupu v organizacích. Tato východiska tvořila základ pro samotný empirický výzkum. Metodologická část popisuje metodu a strategii výzkumu, techniku sběru dat, jednotku zkoumání a zjišťování, průběh získávání dat, charakteristiku komunikačních partnerů, možná omezení výzkumu a jeho etické aspekty. Empirická část pak interpretuje výsledky kvalitativního výzkumu provedeného s devíti respondenty založeného na technice polo-strukturovaného rozhovoru. Snahou této části je popsat vliv jednotlivých strukturálních faktorů, případně jejich interakci, na přijetí family friendly přístupu v organizacích. Nejdůležitějších zjištění shrnuje závěrečná diskuze.

Abstract: This master thesis focuses on the family friendly policy and factors that contribute (or do not contribute) to the fact that employers decide to create a family friendly company. The aim of the thesis is to try to answer the main research question: What factors influence the adoption of family friendly policy by employers in the organizations? The beginning of the thesis is dedicated to the main theoretical concepts of employers, family friendly policy and contexts form which the possible factors can result. These theoretical concepts also are the theoretical basis for the empirical research. The methodological part describes the method and strategy of the research, the technique of data collection, the unit of research and ascertaining, the process of data collection, the characteristics of respondents, the potential limitations of the research and ethics. The empirical part then interprets the results of the qualitative research which was conducted by using semi-structured interview with nine respondents. This part tries to describe the influence of the particular structural factors, eventually their interaction, on the adoption of family friendly approach in the organizations. The most important research findings are summarized in the final discussion.

Klíčová slova: Zaměstnavatelé, nové sociální riziko, family friendly politika, nástroje podporující harmonizaci práce a rodiny Employers, new social risk, family friendly policy, work-family arrangements

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:16, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz