Mgr. Petr Frömel

Diplomová práce

Pracovní doba a pracovní pohotovost ve světle českého práva a práva EU

Working Hours and Standby in the Light of the Czech and the EU Law
Anotace:
Práce se zabývá právní úpravou pracovní doby a to zejména problematikou pracovní pohotovosti v provázanosti se základními instituty pracovního práva v širším kontextu českého právního řádu se zaměřením na velký vliv Evropské unie. Také popisuje historický vývoj tohoto institutu s poukázáním na možné budoucí změny s ohledem na chystající se novelizaci směrnice o některých aspektech pracovní doby, jež …více
Abstract:
The dissertation deals with legal regulation of working hours and especially with the issue of standby in the interconnection with the basic institutes of labor law in the wider context of Czech legal system, with a focus on the important influence of the European Union. It also describes the historical development of this institute with reference to possible future changes with regard to forthcoming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta