Theses 

Cenová strategie společnosti v souvislosti s udržitelným rozvojem společnosti v aktuálním konkurenčním prostředí. Aktuální strategie reálných společností a důsledky na jejich další vývoj, vliv na rozvoj oboru a ekonomiku odvětví – Bc. Jan Frank

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Jan Frank

Bakalářská práce

Cenová strategie společnosti v souvislosti s udržitelným rozvojem společnosti v aktuálním konkurenčním prostředí. Aktuální strategie reálných společností a důsledky na jejich další vývoj, vliv na rozvoj oboru a ekonomiku odvětví

Price strategy in the context of sustainable development of society in the current competitive environment. Current strategies of real companies and consequences for their further development, the impact on the development of brand and economy sectors.

Anotace: Bakalářská práce je zpracována na téma cenových strategií organizací zabývajících se stravovacími službami v historickém centru Prahy. Úvodní teoretická část je věnována metodologii zkoumání cenových strategií, orientaci cenových tvoreb a stanovení samotných cen na základě subjektivních a objektivních pohledů organizací a na základě cenových kalkulací zahrnujících všechny složky nákladů. V praktické části se bakalářské práce věnuje vývoji stravovacích služeb v České republice a podstatě, funkci a úloze společného stravování. Práce také zmiňuji důležité právní předpisy, které je nutné splnit před započetím či zánikem živnosti věnující se stravovacím službám. V další časti se práce zabývá konkrétními organizacemi a jejich cenovými strategiemi a taktikami. V této části dále práce podrobně srovnává dvě konkrétní organizace, které se zabývají stravovacími službami. Toto srovnání bylo provedeno na základě vlastních zkušeností a informací od pracovníků organizací.

Abstract: The topic of the bachelor thesis is The Price Strategies of the Catering Organisations in the Historical Centre of Prague. The opening theoretical part deals with the methodology of the price strategies investigation, the orientation of the price creation and the establishment of the actual prices on the basis of subjective and objective views of the organisations and on the basis of price calculations including all components of expenses. The practical part of the bachelor thesis is about the development of the catering services in the Czech Republic and the principle, function and purpose of the collective catering. In this part, the thesis also include the important legal enactments that are necessary to meet before you start or terminate a catering services business. In the last part of the thesis, the thesis talk about the concrete organisations and their price strategies and tactics. In these part of thesis are also compare two concrete catering services organisations in detail. This comparison was made on the basis of my own experience and information from the workers in the organisations.

Klíčová slova: Klíčová slova Organizace, Cenová strategie, Cenová taktika, Cena, Zákazník, Kalkulace, Konkurence, Konkurenceschopnost, Produkt, Zisk Keywords Organization, Pricing strategy, Pricing tactic, Price, Customer, Costing, Competition, Competitive advantage, Product, Profit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:55, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz