Radmila VYTŘASOVÁ

Bakalářská práce

Pracovní listy a jejich využití ve výuce odborných předmětů

Worklists and their usage in teaching of special subjects
Anotace:
ABSTRAKT V předkládané bakalářské práci na téma Pracovní listy a jejich využití ve výuce odborných předmětů se snažím o přínos ke zkvalitnění výuky. V úvodu práce je zpracována problematika Rámcových vzdělávacích programů, konkrétně pak Školních vzdělávacích programů, jejich funkce i význam průřezových témat a kompetencí. V teoretické části se podrobněji zabývám formami výuky, kterými se řídí vyučovací …více
Abstract:
ABSTRACT I submit a bachelor work on theme Working sheets and their use in special subjects teaching, so that I can contribute to educational improvement. An introductury part illustrates some issues of General educational programs, especially School educational programs, their function and importance of cross-sectional topics and competence. A theoretical part is primarily concerned in forms and methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šubert, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYTŘASOVÁ, Radmila. Pracovní listy a jejich využití ve výuce odborných předmětů. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta