Jana Šerá

Diplomová práce

Reforma zdravotnictví a její ekonomické dopady

Health Care Reform and Its Economic Impacts
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o reformě zdravotnictví. V práci jsou analyzovány důvody nutnosti reformy a představeny navrhované, resp. již zavedené změny a opatření v jednotlivých fázích. Cílem je zhodnocení, zda priority a postup reformy jsou vzhledem v potřebám racionálně zvoleny.
Abstract:
This thesis deals with the health care reform. In the thesis, the reasons are analyzed for the need for the reform respectively there are presented and already implemented changes and actions in each phrase. The aim is to assess whether the priorities and reforom process are due to the needs of rationally selected.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Eliška Skřídlovská
  • Oponent: Filip Vrubel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava