Jose Lebreault

Master's thesis

Corrosion and Mechanical Properties of Selected Ferritic Stainless Steels

Corrosion and Mechanical Properties of Selected Ferritic Stainless Steels
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá složením, strukturou, korozními a mechanickými vlastnostmi vybraných feritických ocelí. Teoretická část je zaměřena na popis korozivzdorných ocelí, jejich přednosti i nevýhody. Dále v rešerši jsou uvedeny hlavní druhy korozního napadení a jejich mechanismy. V rámci experimentální (praktické) části byly provedeny normované korozní testy a zkouška tahem před a po korozní …more
Abstract:
This diploma thesis deals with composition, structure, corrosion and mechanical properties of selected ferritic steels. The theoretical part is focused on the description of stainless steel groups, it´s advantages and disadvantages. Further the theoretical part describes the main types of corrosion attacks and their mechanisms. Within the experimental (practical) part were performed standard corrosion …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Stanislav Lasek
  • Reader: Vlastimil Vodárek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava