Theses 

Nástroje marketingovej komunikácie a ich využitie vo vybranom podniku – Bc. Stanislav Dutko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Stanislav Dutko

Diplomová práce

Nástroje marketingovej komunikácie a ich využitie vo vybranom podniku

Marketing communication tools and their use in selected enterprises

Abstract: ANNOTATION DUTKO Stanislav: marketing communication tools and their application in a selected enterprise. (Thesis) - Bank Institute / College in Liptovský Mikuláš. Study program: Finance, Specialization: Financial transactions – Head of the diploma thesis: doc. Ing. Ceniga Pavel, PhD. - Qualification level: Ing. (Engineer). - Liptovský Mikuláš, 2011. The main objective of this thesis is to evaluate the application of communication tools in the company Fish Kosice Ltd. And to suggest their more complex and effective application in the future. The paper consists of two parts. The first part is theoretical and is divided into two chapters. The first chapter deals with the theoretical definition of marketing, the basis of marketing communication and with a view to the integrated form. In the second part we are coming closer to the whole communication mix and its individual tools and forms. In both chapters, we will work with professional literature and our effort will be to apply the theoretical knowledge in to the practice. The second part is practical, we apply the expertise here and to bring an analysis of specific forms of marketing communication company in Košice Fish. We deal with individual instruments and on a basis of marketing research carried out directly in the branches of the business net. We evaluate the application of marketing tools. In the last chapter we are coming up on the basis, of the analysis with concrete proposals to make more effective application of these instruments and to achieve an improvement, of the firm's position on the market in the future.

Abstract: ANOTÁCIA DUTKO Stanislav : Nástroje marketingovej komunikácie a ich využitie vo vybranom podniku. (Diplomová práca) – Bankoví inštitút vysoká škola Praha v Liptovskom Mikuláši. Študijný program: Financie, študijný odbor: Finanční obchody, - Vedúci : doc. Ing. Ceniga Pavel, PhD., - Stupeň odbornej kvalifikácie: Ing. (inžinier). – Liptovský Mikuláš, 2011. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť používanie nástrojov marketingovej komunikácie v spoločnosti RYBA Košice spol. s.r.o. a navrhnúť ich komplexnejšie a efektívnejšie využívanie v ďalšom období. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je teoretická a je rozdelená na dve kapitoly. V prvej kapitole sa zaoberáme teoretickým vymedzením marketingu, podstatou marketingovej komunikácie a pohľadom na integrovanú podobu. V druhej si priblížime celý komunikačný mix a jeho jednotlivé nástroje a formy. V obidvoch kapitolách budeme vychádzať z odbornej literatúry a našou snahou bude aplikovať tieto teoretické poznatky do praxe. Druhá časť je praktická, v ktorej aplikujeme odborné vedomosti a prinášame analýzu konkrétnych foriem marketingovej komunikácie v spoločnosti RYBA Košice. Zaoberáme sa jednotlivými nástrojmi a na základe marketingového prieskumu uskutočneného priamo na prevádzkach obchodných sieti, hodnotíme uplatňovanie nástrojov marketingovej komunikácie. V poslednej kapitole, na základe analýzy prichádzame s konkrétnymi návrhmi na efektívnejšie využívanie týchto nástrojov a tým dosiahnutie zlepšenia postavenia firmy na trhu v budúcnosti.

Klíčová slova: Kľúčové slová, Marketing, Marketingový mix, Komunikačný submix, Reklama, Podpora predaja, Public relations, Osobný predaj, Priamy marketing, Marketingový prieskum, Marketing mix, Communication submix, Advertising, Sales promotion, Personal selling, Direct marketing, Marketing survey wo parts

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz