Bc. Jan Otáhal

Bakalářská práce

Analýza mentálních map na základě věkového rozdílu žáků

Analysis of mental maps based on pupils’ age differences
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mentálních map žáků, na základě věkového rozdílu. Za hlavní cíl práce bylo zvoleno porovnání jednotlivých ročníků mezi sebou. Práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a výzkumné. Teoretická část je věnována zejména vymezení základních informací o mentálních mapách, jejich dělení a způsobu zkoumání. Dále je zde uvedena kapitola o vývoji percepce jedince …více
Abstract:
This bachelor thesis consists of mental maps’ analysis of pupils on the basis of age difference. The main goal of the thesis was chosen to be a comparison of particular grades between one another. Thesis consists out of two parts, theoretical and research. Theoretical part is devoted mainly for determination of basic information about mental maps, their division and way of investigation. In this part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta