Bc. Karolína Hulejová

Bakalářská práce

Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody

Legal mode of the ground in the function for nature protection
Anotace:
Ochrana přírody je obvykle chápána odděleně ve dvou rovinách. Jednak jde o ochranu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů – ochrana druhová, jednak o snahu zachovat jedinečné nebo člověkem nedotčené oblasti – ochrana územní (ekosystémová). Pro záchranu živé přírody v celé její rozmanitosti je pak nutné obě tyto roviny propojit. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vymezuje dva …více
Abstract:
Nature is usually considered separately in two planes. First, it regards the protection of rare and endangered species of flora and fauna - the protection of species, and the efforts to preserve unique or man untouched areas - protection of land (ecosystem). For the rescue of live nature in all its diversity is necessary to link these two planes. Act No. 114/1992 Coll. On the protection of nature and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta