Theses 

Potřeby dítěte jako východisko péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Markéta Tichá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta Tichá

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Potřeby dítěte jako východisko péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Anotace: Anotace Absolventská práce „Potřeby dítěte jako východisko péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ se zabývá jednou z oblastí sociálně-právní ochrany dětí, a to péčí o dítě v pobytovém zařízení Klokánek Hostivice. Cílem práce je zjistit, jaká jsou východiska pro práci s dítětem v konkrétním zařízení. Soustřeďuje se na práva a potřeby dítěte jako na společný princip práce s dítětem a jeho rodinou, který je společný celé sociálně-právní ochraně dětí. Velká část práce je věnována poznání potřeb dítěte a důvodům k jeho umístění do zařízení, od kterých se odvíjí následné plánování péče. Práce rovněž přináší přehled nástrojů a metod využívaných zařízením při zjišťování informací o dítěti. V absolventské práci jsou uvedeny kazuistiky, které dokreslují teoretické poznatky a poukazují, jak mohou být v praxi aplikovány legislativní normy a využity postupy individuálního plánování ochrany dítěte. Práce zdůrazňuje interdisciplinární přístup a návaznost činnosti zařízení Klokánek na komplexní práci s rodinou vedenou orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Abstract: The thesis specifically deals with the social rights of child protection in the residential facility Klokánek Hostivice . The aim of the thesis consists in finding solutions and possibilities for a child in a particular facility. It focuses on the rights and needs like a common principle in working with a child and its family, which is universal in the whole field of social rights and child protection. A big part of the thesis is devoted to recognising the needs of a child and the reasons for placing a child into such a facility, where the subsequent child care plan takes place. The thesis also provides an overview of the tools and methods, which are used for identifying information about a child. The thesis presents case studies, which illustrate theoretical knowledge. The case studies also demonstrate how legislative standards can be applied in practice, and also ways they can be used in individual plans in child protection. The work puts an emphasis on interdisciplinary approach and the continuity of the way Klokánek operates in regards to the complex work with families which is led by the authority of child protection.

Klíčová slova: dítě, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, ohrožené dítě, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, potřeby dětí, práva dětí, Child, family, social and legal protection of children, child at risk, facilities for children needing immediate assistance, needs of the child, rights of the child

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Hana Pazlarová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Vladimír Mašát

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:48, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz