Theses 

Analýza připravenosti dětí předškolního věku na vstup do základní školy – Mgr. Pavlína Matušů

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Pavlína Matušů

Bakalářská práce

Analýza připravenosti dětí předškolního věku na vstup do základní školy

Analysis of readiness of preschool children to enter primary school

Anotace: Bakalářská práce „Analýza úrovně připravenosti dětí předškolního věku na vstup do základní školy“ pojednává o připravenosti dětí předškolního věku na vstup do základní školy. Teoretická část práce obsahuje všeobecnou charakteristiku dítěte předškolního věku a uvádí základní složky školní zralosti a připravenosti. Výzkumná část je zaměřena na zjištění a zhodnocení schopností a dovedností dětí předškolního věku před vstupem do základní školy. Během výzkumného šetření byly u dětí sledovány a vyhodnocovány jejich výkony v oblasti řečové, úroveň sluchového a zrakového vnímání, rozumových schopností a stupeň rozvoje hrubé a jemné motoriky včetně grafomotoriky.

Abstract: The Bachelor´s thesis "Analysis of the level of preparedness of the preschoolers at the entrance to elementary school" is about the preparedness of the preschoolers to enter primary school. The theoretical part of the work contains the general characteristics of the child childhood age and shows the basic elements of a school maturity and preparedness. Research part focuses on the detection and assessment of competences and skills of preschoolers before entry into primary school. During the research investigation in children monitored and evaluated their performance in the area of speech, the level of the auditory and visual perception, intelligence and level of development of the coarse and fine motorics, including graphomotorics.

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, předškolní věk, školní zralost, školní připravenost, povinná školní docházka, odklad školní docházky, diagnostika školní zralosti, zápis do základní školy, preschool education, school maturity, school readiness, compulsory school attedance, postponement of the school attendance, school diagnostic of the maturity, primary school registration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz