Adam Repák

Bachelor's thesis

Význam a tvorba opravných položek v účetnictví

The Importance and Creation of Adjustments in Accounting
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby opravných položek v účetnictví. V teoretické části jsou vymezeny základní právní předpisy a pojmy, které souvisí s tvorbou opravných položek. Tato část je také zaměřena na tvorbu účetních opravných položek. Největší pozornost v teoretické části je věnována tvorbě účetních a zákonných opravných položek k pohledávkám. Obsahem praktické části je analýza …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the issue of designing adjustments. The first part defines basic legal terms and rules related to designing adjustments. This part also focuses on creating accounting adjustments. The most important part covers setting the accounting figures and legal adjustments to debts. The second part of this thesis analyses the setting of accounting adjustments within accounting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Šárka Kryšková
  • Reader: Tomáš Kubný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně