Theses 

Ošetřovatelská péče o dítě s onemocněním srdce na jednotce intenzivní péče – Bc. Jitka SMEJKALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jitka SMEJKALOVÁ

Diplomová práce

Ošetřovatelská péče o dítě s onemocněním srdce na jednotce intenzivní péče

Nursing care for a child with heart disease at the intensive care unit

Anotace: Srdeční onemocnění u dětí můžeme dělit na vrozené a získané srdeční vady. Získané srdeční vady se mohou dále dělit na získané srdeční vady, poruchy srdečního rytmu, mezi které bychom mohli také řadit hypertenzi, zánětlivá onemocnění srdce a také srdeční selhání. Onemocnění srdce se u dítěte může projevit v jakémkoliv věku, i když se jedná o vrozenou srdeční vadu, je-li méně závažná. Diplomová práce by měla sestrám přiblížit problematiku ošetřovatelské péče u dětí s onemocněním srdce hospitalizovaných na JIP. Cílem práce bylo zjistit specifika ošetřovatelské péče u dětí s onemocněním srdce, které jsou hospitalizovány na JIP a zjistit nejčastější ošetřovatelské diagnózy podle taxonomie NANDA II. a jejich řešení u dětí s onemocněním srdce, které jsou hospitalizovány na JIP. Při realizaci výzkumné části bylo využito kvalitativního výzkumného šetření pomocí polostrukturovaných rozhovorů se sestrami zúčastněného pozorování. A obsahová analýza dokumentace, která dodává ucelenější pohled na skladbu dětí s nemocněním srdce hospitalizovaných na JIP. Rozhovory byly vedeny se sestrami na dětské JIP, zde probíhalo také zúčastněné pozorování. Ve výzkumné části bylo zjištěno, jaké jsou nejčastější ošetřovatelské intervence u těchto dětí a jak moc se liší od intervencí u dětí s jinými onemocněními, které jsou také hospitalizovány na JIP. Dále jsme v práci také zjistili, jaké jsou nejčastější ošetřovatelské diagnózy u dětí s onemocněním srdce hospitalizovaných na JIP.

Abstract: Children heart diseases can be divided into congenital and acquired heart defects. The acquired heart defects can be further divided into acquired heart defects, heart rhythm disorders, including hypertension, inflammatory heart diseases and heart failure. Children heart diseases can occur at any age, even if it is a congenital heart defect that is less severe. The diploma thesis should bring nurses closer to the problems of nursing care of children with heart diseases hospitalized at the ICU. The goal of this thesis was to find out the specifics of nursing care of children with heart diseases who are hospitalized at the ICU and to find out the most common nursing diagnoses according to NANDA II taxonomy, and their treatment in case of children with heart diseases who are hospitalized at the ICU. During the realization of the research part, a qualitative research survey was used using semi-structured interviews with the nurses involved in the observation. And a summarization that provides a more comprehensive view of the composition of children with heart diseases hospitalized at the ICU. The interviews were conducted with the nurses at the children's ICU, where the participant observation took place as well. In the research section the most common nursing interventions in case of these children were described and how much they differ from interventions in case of children with other illnesses that are also hospitalized at the ICU. Further, we have also found out the most common nursing diagnoses of children with heart diseases hospitalized at the ICU.

Klíčová slova: Děti, onemocnění srdce, jednotka intenzivní péče, ošetřovatelská péče, intenzivní péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54795 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

SMEJKALOVÁ, Jitka. Ošetřovatelská péče o dítě s onemocněním srdce na jednotce intenzivní péče. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz