Theses 

Problematika zneužívání návykových látek u žáků Výchovného ústavu Střílky – Mgr. Magdalena Ždánská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Magdalena Ždánská

Bakalářská práce

Problematika zneužívání návykových látek u žáků Výchovného ústavu Střílky

Problems of habit-forming substantions abuse by pupils of Střílky Educational institute

Anotace: Bakalářská práce se zabývá zneužíváním návykových látek u žáků ve Výchovném ústavu Střílky, u kterých byla uložena ochranná výchova nebo nařízená ústavní výchova. Teoretická část je rozdělena na 6 částí. V první kapitole se autorka věnuje dospívání z biologického, psychologického a sociálního hlediska. Druhá kapitola je zaměřena na poruchy chování z pohledu etopedie – klasifikaci poruch chování a příčin vzniku delikvence mladistvých. Ve třetí kapitole jsou popsány znaky závislosti a vznik závislostního chování. Čtvrtá kapitola obsahuje informace o zmiňovaných návykových látkách nikotinu, alkoholu a jiných návykových látkách. Pátá část se zabývá ústavní a ochrannou výchovou a popisuje výchovný ústav a středisko výchovné péče. V poslední kapitole autorka popisuje prevenci (primární, sekundární a terciární). V praktické části je vypracována analýza dat získaných dotazníkovým šetření mezi žáky VÚ. Výsledky jsou zpracovány do tabulek s komentářem.

Abstract: Bachelor work is concerned with abuse habit – forming durgs by the pupils in Educational institute Střílky, witch had imposed protection education or prescribed institute education. Thoretical part is devided into 6. chapters. The firts chapter is addressed to adolescence of biological, psychological and social point of view. The sekond chapter is about dystropy of etopedie point of view – distropy classification and occasions of formation delinquency juvenility. The third chapter describe characters dependencies and genesis dependency behaviour. The fourth chapter contains informations about habit – forming drugs, nicotine, alkohol and other. The fifth is engaged in institute and protection education and describes Educational institute and centre educational care. In the last chapter write describes prevention (primery, secondary and tertiary). In practical part there is elaborated analysis of date obtained questionnaire action between pupils of Educational institute. Results are elaborated into charts whit comments.

Klíčová slova: Dospívání, poruchy chování, závislost, tabák, alkohol, jiné návykové látky, edukace, prevence, adolescence, dystropy, dependence, nicotine, other habit drugs, education, prevention.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:34, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz