Jan Valošek

Diplomová práce

Testování použitelnosti internetových stránek vzdělávacích institucí

Applicability Testing of Web Pages for Educational Institutions
Anotace:
Diplomová práce analyzuje použitelnost internetových stránek Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. První část práce obsahuje charakteristiku fakulty a popis jejího prostředí. Ve druhé části jsou popsány zvyklosti používané při tvorbě webových stránek do heuristik, dle kterých je následně provedena heuristická analýza. Výsledky této analýzy se snaží potvrdit následující část práce, která popisuje výsledky …více
Abstract:
This thesis analyzes the applicability of web pages Faculty of Economics, Technical University of Ostrava. The first part contains the characteristics of the faculty and its environment. The second part describes the practices used in creating web pages to heuristics, according to which the subsequently performed a heuristic analysis. The results of this analysis seek to confirm next section of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Martina Hoďáková
  • Oponent: Ondřej Musil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava